Fëmijëria e hershme

Fëmijëria është periudha e zhvillimit me ndikimin më të madh në jetën e njeriut. Mirëqënia e foshnjes dhe e fëmijës më tej, lidhet në mënyrë direkte me cilësinë e jetës së individit dhe në moshë të rritur, në nivel emocional e k.
Puna jonë gjatë këtij stadi të zhvillimit është të ndihmohet fëmija dhe familja e tij, për të kuptuar atë që po ndodh dhe të mbështetet profesionalisht për cështje të cilat shfaqen në kushte të pranisë së crregullimeve apo problematikave si psh:
• Çrregullime të sjelljes
• Çrregullime të gjumit
• Çrregullime të ushqyerjes
• Vështirësi/keqfunksionim emocional: shpërthime inati; xhelozi, frikëra
• Motivimi shkollor
• Neurokognicioni; kujtesa e vëmendja
• Çrregullime të të nxënit
• Çrregullimi i vëmendjes me hiperaktivitet
• Çrregullime të spektrit autik

Telefono dhe cakto një konsultë