Vështirësi në të nxënë/në shkollë?

• A shfaq vështirësi në ndjekjen e ritmit të bashkëmoshatarëve në klasë?
• A shfaq vështirësi në disiplina apo lëndë të caktuara?
• A has pengesa të mëdha për të mësuar të lexojë/shkruajë/matematikë të thjeshtë?