Si të silleni me një fëmijë belbëzues/ nga logopede Igresa Duka

Qëndrimi i mësuesit dhe i shokëve për këta fëmijë është mjaft i rëndësishëm. Klima negative shkollë dhe familje, ndërhyrjet e paorientuara apo mosinteresimi ndaj tyre janë tepër dëmshme. Është i rëndësishëm krijimi i një mjedisi pranuesdhe mbështetës për ta. Disa fëmijë, duke pasur frikë se mostallen prej shokëve, evitojnë kontaktet verbale dhe vetizolohennga shoqëria.

Përpiquni

mos e korrigjoni apo mos e ndërprisni kur është duke folur; kërkojuni edhe tjerëve mos e korrigjojnë
dëgjoni me durim çdo fjalë thotë fëmija
ruani kontaktin me sy, mos e ndërprisni, ta injoronibelbëzimin e tij dhe t’i jepni shumë dashuri fëmijës
mos i kërkoni t’i përsërisë ato ka thënë ose ta ngadalësojë ritmin e folurit
flisni me fëmijën ngadalë dhe mënyrë qartë
T’i jepni kohën e nevojshme për përfunduar atë popërpiqet thotë
reduktoni stresin dhe situatat shkaktojnë dhepërkeqësojnë belbëzimin
Ta përkrahni dhe t’i tregoni se e pranoni ashtu si është dhe ashtu si flet

 

Strategji ndihmë mësuesit

Përshtatja e mjedisit
Bëni rregullimet/modifikimet e nevojshme klasë. Mjedisi fizik klasë është shumë i rëndësishëm procesin e nxënies për nxënësit me vështirësi gjuhë dhe komunikim.
Uleni nxënësin bankat e para, jetë pranë mësuesitdhe ketë mundësi kuptojë pyetjet dhe instruksionet e dhëna .
Baza materiale është pjesë përbërëse e klasës. Materialetdhe mjetet didaktike mund t’iu përshtaten nevojavespecifike nxënësve.
Përdorni skemat, imazhet, mjetet e tjera vizuale për komunikuar me fëmijët.

Menaxhimi i sjelljes

Punoni me fëmijët e tjerë, tregohen dashamirës kurfëmijët me probleme gjuhësore flasin.
Mësoni shumë për vështirësitë gjuhë dhe komunikim.
Nxisni vetëbesimin e fëmijës.

Strategji mësimdhënieje

Vendosni një sistem sinjalesh me nxënësin. Kjo do ta ndihmojë atë , pa tërhequr vëmendjen e klasës, t’jusinjalizojë nëse ka nevojë për ndihmë.
Tërhiqni vëmendjen e tij duke e parë sy dhe duke e prekur lehtë sup, mënyrë t’ju dëgjojë para se flisni.
Jepni udhëzime qarta dhe mirorganizuara.
Bëni pyetje shpeshta dhe merrni feedback.
Inkurajojini këta fëmijë nisin dhe zhvillojnë biseda me bashkëmoshatarët e tyre duke sfiduar pasiguritë kanë këtë aspekt.
Jini durueshëm. Lejojeni fëmijën ta mbarojë fjalën osefjalinë.
Vështirësitë gjuhë dhe komunikim mund jetëjashtëzakonisht frustuese për fëmijën.
Pyeteni për diçka s’e keni kuptuar dhe fëmija mund t’uathotë me fjali shkurtra; ose tregojini për atë pjesë bashkëbisedimit keni kuptuar
Zëvëndësoni testet me gojë me ato me shkrim.
Përforconi pozitivisht dhe stimuloni vazhdimisht zhvillimetpozitive gjuhësore fëmijës.
Mbani lidhje shpeshta dhe punoni bashku me prindërit, psikologun dhe terapistin gjuhësor

Shkruan : Igresa Duka

Logopede

Add Your Comment