Kopshti i fëmijëve: vetëbesim i ulët dhe pak prirje për të mësuar

Një studim i kryer në Itali mbi eksperimentimin e vetëvlerësimit për kopshtin e fëmijëve (RAV i fëmijërisë) i kryer në një total prej 5 vitesh, me 1828 institucione arsimore, shtetërore, bashkiake dhe bashkëmoshatare, zbuloi se atje ka një përqindje shumë të lartë anëtarësh: 94% e fëmijëve nga 3 deri në 6 vjeç ndjekin kopshtin dhe prej tyre vetëm 14% jetojnë në familje me probleme sociale dhe ekonomike.

Problemet e të nxënit

Raporti i vetëvlerësimit vendosi në qendër tre faktorë themelorë: zhvillimin integral të personit, mirëqenien dhe të mësuarit. Të dhënat e mbledhura tregojnë se fëmijët kanë marrëdhënie shumë pozitive me mësuesit (77.8 përqind) dhe ndihen të sigurt me ta (77.1 përqind). Nga ana tjetër, profili i vetëvlerësimit të fëmijëve është shqetësues, shumë i lartë vetëm për nxënësit e 28.7 për qind të shkollave që janë përgjigjur dhe vullneti i tyre për të mësuar, shumë i mirë për më pak se gjysmën e fëmijëve. Sipas pohimeve të mësuesve, vetëm 45% e fëmijëve kanë vetëbesim të mirë dhe 66% kanë kuriozitet dhe interes të mirë për të mësuar. Për më tepër, sipas mësuesve, vetëm 26 për qind e fëmijëve kanë fituar lateralizim dhe për këtë arsye janë në gjendje të dallojnë dorën e djathtë nga e majta, një aspekt thelbësor për të mësuar të lexojnë, të shkruajnë dhe të bëjnë aritmetikë.

Studimi është kryer në Itali dhe i referohet kontekstit e realitetit atje, por prej tij mund të krijojmë një ide të përgjithshme lidhur me anën psikologjike të fëmijëve të moshës që kanë qenë nën studim.

Add Your Comment