Trajtimi i çrregullimi i përpunimit të gjuhës. Nga Igresa Duka, logopede

Terapia e gjuhës së folur për LPD përfshin ushtrime të fokusuara në përmirësimin e aftësive njohëse të nevojshme për të përdorur gjuhën.

Terapisti i gjuhës dhe të folurit ka të ngjarë të fillojë me aftësitë themelore njohëse, të tilla si:

• të kuptuarit e dëgjimit

• saktësia e dëgjimit

• kujtesa

• vëmendja afatshkurtër.

Më tej, në vijim të këtyre themeleve, logopedi do të punonte drejtpërdrejt në aftësitë e përpunimit të gjuhës. Ndërsa mësojmë të flasim gjatë fëmijërisë sonë, ka një përparim normal zhvillimor të aftësive të përpunimit të gjuhës që fitojmë. Po kështu, një terapist i të folurit dhe gjuhës në thelb ndjek të njëjtën sekuencë kur trajton çrregullimin e përpunimit të gjuhës.

Ai ose ajo do të planifikonte aktivitete të fokusuara në përmirësimin e shumicës ose të të gjitha aftësive më poshtë, duke punuar përmes listës në rend zbritës (duke ndërtuar aftësitë themelore të etiketimit para se të punoni në aftësitë më të përparuara):

• Etiketimi/emërtimi.

• Identifikimi i funksioneve.

• Gjenerimi i artikujve të cilët janë të lidhur ngushtë, p.sh. krevat/jastëk, furçë dhëmbësh/pastë dhëmbësh.

• Shpjegimi i kategorizimit të artikujve të ngjashëm, p.sh. llojet e ushqimit, transportit ose veglave muzikore.

• Identifikimi i ngjashmërive dhe dallimeve midis artikujve të ndryshëm.

• Përdorimi i gjuhës përshkruese, pra krijimi i atributeve.

• Kuptimi i fjalëve me kuptime të shumta, p.sh. “Trëndafili” është 1) një lule, 2) një emër, 3) një fjalë veprimi.

• Përdorimi i zhargonit dhe idiomave.

• Kuptimi i metaforave/analogjive.

Për secilën nga këto aspekte të përpunimit të gjuhës, ushtrimet do të fillonin me shumë ndihma vizuale, duke nxitur dhe ofruar ndihmë tjetër. Pastaj, ndërsa individi “fiton ” aftësinë, ndihma do të ulet për të inkurajuar përdorimin e saj në komunikimin e përditshëm. Është e rëndësishme të theksohet se terapia duhet të personalizohet për moshën, stilin e të mësuarit dhe sëmundjet e një individi.

Bashkë-sëmundjet mund të përfshijnë vështirësi ose çrregullime të tjera të komunikimit, dhe trajtimi shpesh mund të përshtatet për t’i mbështetur ato dhe LPD njëkohësisht.

Për shembull, merrni parasysh një fëmijë që lufton me vetëdijen fonologjike. Ndihma e fëmijëve për të ndërtuar vetëdije më të mirë fonologjike përmirëson rrjedhshmërinë dhe kuptimin e tyre të leximit, duke zvogëluar kështu një nga simptomat e Çrregullimit të Përpunimit të Gjuhës në të njëjtën kohë. Përveç terapisë në gjuhën e të folurit, mund të rekomandohet edhe psikoterapi ose këshillim. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse LPD ka ndikuar negativisht në jetën shoqërore, punën dhe/ose shkollimin e një personi në masën që shkakton probleme emocionale.

 

 

Add Your Comment