Vështirësi sjellore

• A shfaq mungesë bindjeje dhe bashkëpunimi?
• A ka vështirësi për të ndjekur rregullat e normat?
• A shfaq sjellje kundërshtuese pa shkak?

Bëj një koment