Marrëdhënia mes disiplinës pozitive dhe zhvillimit prosocial; roli i shkollës. Nga Krisalda Sauli, psikologe

Shkolla është mikromjedis socializues, në të cilin fëmijët njihen me normat, rregullat që duhet të zbatojnë, sjelljet komforte që duhet të brendësojnë dhe tipet e ndryshëm të individëve që do përballin si të rritur. Disiplina pozitive është një formë edukimi aktiv, që përfshihet në kurrikulën e re të pedagogjisë në shkolla fillore e të mesme.   Koncepti i disiplinës ka…

Learn More