Si të silleni me një fëmijë belbëzues/ nga logopede Igresa Duka

Qëndrimi i mësuesit dhe i shokëve për këta fëmijë është mjaft i rëndësishëm. Klima negative në shkollë dhe në familje, ndërhyrjet e paorientuara apo mosinteresimi ndaj tyre janë tepërtë dëmshme. Është i rëndësishëm krijimi i një mjedisi pranuesdhe mbështetës për ta. Disa fëmijë, duke pasur frikë se mostallen prej shokëve, evitojnë kontaktet verbale dhe vetizolohennga shoqëria. Përpiquni • Të mos…

Learn More