Katër mënyra si prindërit mund të ndihmojnë fëmijët të shmangin stereotipet gjinore

Shekullin e fundit është bërë shumë progres për arritjen e barazisë gjinore në shumë vende të botës. Gratë kanë fituar të drejtën të votojnë, janë të vendosura në pozicione të larta drejtuese bazuar në meritokraci e jo në gjini, baballarët janë përfshirë më shumë në rritjen e fmëijëve, punët e shtëpisë etj. Megjithatë, nevojitet ende shumë punë për të rrëzuar…

Learn More

Shekullin e fundit është bërë shumë progres për arritjen e barazisë gjinore në shumë vende të botës. Gratë kanë fituar të drejtën të votojnë, janë të vendosura në pozicione të larta drejtuese bazuar në meritokraci e jo në gjini, baballarët janë përfshirë më shumë në rritjen e fmëijëve, punët e shtëpisë etj. Megjithatë, nevojitet ende shumë punë për të rrëzuar…

Learn More