Zhvillimi i tingujve të të folurit; a mund të përcaktojmë kohën e saktë se kur fëmija zhvillon një tingull të caktuar?

Nga Klaudia Sinani, logopede Gjuha shqipe ka dy grupe tingujsh që njihen: a. Zanore b. Bashketingëllore Tingujt prodhohen nëpërmjet lëvizjeve artikuluese nga ndërveprimi i artikulatorëve me ajrin që gjenerohet në kordat vokale, të pozicionuara në të dy anët e trakesë. Artikulimi i zanoreve realizohet nëpërmjet kalimit të lirë të ajrit në zgavrën orale, me ndryshimin e pozicionit të buzëve dhe…

Learn More