Zhvillimi i tingujve të të folurit; a mund të përcaktojmë kohën e saktë se kur fëmija zhvillon një tingull të caktuar?

Nga Klaudia Sinani, logopede Gjuha shqipe ka dy grupe tingujsh që njihen: a. Zanore b. Bashketingëllore Tingujt prodhohen nëpërmjet lëvizjeve artikuluese nga ndërveprimi i artikulatorëve me ajrin që gjenerohet në kordat vokale, të pozicionuara në të dy anët e trakesë. Artikulimi i zanoreve realizohet nëpërmjet kalimit të lirë të ajrit në zgavrën orale, me ndryshimin e pozicionit të buzëve dhe…

Learn More

Çfarë të bëjmë kur fëmija përsërit fjalët? Këshilla praktike nga Silvana Gjoni, logopediste.

Ekolalia është përsëritja apo imitimi nga ana e fëmijës e asaj që dëgjon. Është një formë e imitimit verbal. Psh, nësë fëmija pyetet, “A do ujë?”, ai ju përgjigjet, “A do ujë?”, në vend të Po ose Jo. Disa herë ata e përsërisin menjëherë atë që degjojnë, por ka raste kur e përsërisin më vonë, dhe kjo njihet si ekolalia…

Learn More