Si të zhvillojmë aftësitë e të shkruarit tek fëmijët e moshës shkollore? 10 aktivitete për t’u praktikuar

Nga Lorela Garuli

Të shkruarit është veprimtaria me anë të së cilës materializohet dhe merr formë mendimi. Shkrimi është një formë komunikimi dhe si i tillë dallon në individë të ndryshëm, ku bashkë me gjuhën e folur përbëjnë mënyrat kryesore të komunikimit joverbal.

Megjithatë, të shkruarit dallon cilësisht nga gjuha e folur; si për nga forma e të shprehurit ashtu dhe për nga përmbajtja. Duke qenë se është një veprim që kryhet në mënyrë më individuale, ajo që shprehet nëpërmjet shkrimit, priret të jetë më refleksive dhe e mirëmenduar. Si i tillë, shkrimi kërkon bashkërendimin e një sërë aftësish, që prej zotërimit të një baze të konsiderueshme fjalësh, njohjes së gjuhës, përvetësimit të rregullave sintaksore e morfologjike, e deri tek aplikimi i shkathtësive grafike dhe lëvizjeve motore.

Të shkruarit është një proces i mësuar, i qëllimshëm dhe i vetëdijshëm, i cili i drejtohet të tjerëve për t’i komunikuar dicka. Duke qenë se në shumicën e rasteve të shkruarit nuk i drejtohet vetes, do të thotë që detyrimisht ai ka karakter përzgjedhës, ku duhet të kontrollohen idetë e mendimet.

Për këtë arsye, shumë fëmijë kanë nevojë për ndihmë apo për të ushtruar më shumë shprehitë e të shkruarit.

Në vijim gjeni disa ide, shumë praktike, ndihmuese dhe njëkohësisht argëtuese për ta, sesi mund të zhvillohet komunikimi i shkruar dhe strukturimi i mendimeve nëpërmjet të shprehurit original:

  1. Shkruaj një vjershë që di
  2. Shkruaj një përrallë
  3. Shkruaj tekstin e një kënge
  4. Përshkruaj një peisazh
  5. “Intervisto” personazhin tënd të parapëlqyer
  6. Krijo një reklamë për një produkt të caktuar
  7. Shkruaj rregullat e një lojë
  8. Shkruaj një recetë
  9. Gjej fjalë që rimojnë me njëra-tjetrën
  10. Krijo një menu restoranti

 

Add Your Comment