Format dhe faktorët e agresivitetit

Në kuptimin psikologjik, termi agresivitet i referohet një sërë sjelljesh që mund të rezultojnë si dëmr fizike dhe psikologjike për veten, të tjerët ose për objektet që na rrethojnë. Kjo mund të jetë shenjë e një çrregullimi të shëndetit mendor, një çrregullim i përdorimit të substancave ose një çrregullim mjekësor.

Format e ndryshme të agresivitetit

Agresiviteti mund të marrë forma të ndryshme, përfshirë atë:

 fizik;
 verbal;
 mendor;
 emocional;

Qëllimet/arsyet e agresivitetit

 shprehja e zemërimit ose armiqësisë;
 vendosja e dominimit;
 frikësimi ose kërcënimi;
 arritja e një qëllimi;
 shprehja e posedimit;
 përgjigje ndaj frikës;
 reagim ndaj dhimbjes;
 konkurenca me të tjerët.

Llojet e agresivitetit

Psikologët bëjnë dallimin mes dy llojeve të ndryshme të agresivitetit:

 Agresiviteti impulsiv: karakterizohet nga emocione të forta, zakonisht zemërimi. Kjo formë agresiviteti nuk është e planifikuar dhe shpesh ndodh në nxehjen e momentit.
 Agresiviteti instrumental: shënohet nga sjelljet që synojnë arritjen e një qëllimi më të madh. Agresiviteti instrumental shpesh është i planifikuar me kujdes dhe zakonisht ekziston si një mjet për një fund.
Faktorët ndikues në agresivitet
 Faktorët biologjikë: Burrat kanë më shumë gjasa se gratë të angazhohen në agresivitet fizik. Ndërsa studiuesit kanë gjetur se gratë kanë më pak gjasa të angazhohen në agresivitet fizik, gjithashtu sugjerojnë që gratë përdorin forma jo fizike, si agresiviteti verbal, agresiviteti relacional dhe refuzimi shoqëror.
 Faktorët mjedisorë: Mënyra e rritjes ka rol të rëndësishëm. Njerëzit që rriten duke dëshmuar më shumë forma të agresivitetit kanë më shumë gjasa të besojnë se një dhunë e tillë dhe armiqësi janë të pranueshme nga shoqëria.
 Faktorët fizikë: Epilepsia, psikoza, abuzimi me alkoolin, përdorimi i drogës dhe dëmtimet ose anomalitë e trurit mund të ndikojnë edhe në agresivitet.

Add Your Comment