Disgrafia, vështirësitë me shkrimin si tregues i një çrregullimi në të nxënë. Nga Lorela Garuli

Në përputhje me zhvillimin fizik e motor, kognitiv e psikologjik, shkrimi si një veprimtari komplekse psikomotore, normalisht është vështirë të përvetësohet para moshës 4-5 vjeçare. Për këtë arsye dhe vendosja e një diagnoze që lidhet me disgrafinë, nuk mund të bëhet përpara një moshe të caktuar; moshës kur fëmija mëson dhe praktikon shkrimin. Në mënyrë që të mund të përcaktohet…

Learn More