Prindërit bashkëveprues përmirësojnë zhvillimin psikofizik të fëmijës

Cili është prindi perfekt? Nuk ka prind të përsosur as më të mirë se të tjerët, por sigurisht mënyra e kujdesit për fëmijën ndikon në zhvillimin e tij psikofizik. Të qenit ndikues, por jo autoritar, për shembull, ndihmon fëmijën me zhvillim të kufizuar të bëhet më i pavarur dhe bashkëpunues, siç argumenton kërkimi i kryer në Universitetin Brigham Young mbi “prindërimin pozitiv”.

Në veçanti, nëse nëna dhe babi janë ndikues, por jo autoritarë, të vëmendshëm dhe të pranishëm pa mbytur vullnetin e fëmijëve të tyre, fëmijët me sindromën Daun, autizmin dhe aftësitë e kufizuara të tjera intelektuale tregojnë nivele më të larta të pavarësisë, aftësi më të mira gjuhësore, temperament më të mirë dhe ndërveprime pozitive shoqërore, si me të rriturit ashtu edhe me bashkëmoshatarët.

Studiuesit nga Departamenti i Psikologjisë

Këshilluese dhe Edukimit Special në universitetin amerikan arritën në këto përfundime pasi mblodhën dhe krahasuan rezultatet e 14 studimeve që analizuan efektet e kujdesit prindëror tek fëmijët me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara zhvillimore, të cilat mund të ndikojnë në njohjen, sjelljen e tyre, aftësitë emocionale dhe psikologjike. “Zhvillimi i një fëmije me aftësi të kufizuara varet nga aftësia e tij ose e saj për të bashkëvepruar shoqërisht. Fëmija ka nevojë për kohë dhe vëmendje, duke mësuar të kujdeset për veten dhe mbështetjen e familjes. Dhe pikërisht aty ku prindërimi është pozitiv, aq më i mirë zhvillimi i fëmijës dhe simptomat e ashpërsia e aftësisë së kufizuar tentojnë të ulen me kalimin e kohës “.

Tre modele të prindërve

Sjelljet e prindërve, në lidhje me modelet arsimore dhe mënyrat afektive të komunikimit, mund të ndahen në tre lloje: stili lejues (prindërit e dashur dhe jo të vëmendshëm ndaj përcaktimit dhe ruajtjes së rregullave), autoritar (prindërit priren të ndikojnë dhe kontrollojnë fëmijën në mënyrë për të marrë bindje dhe respekt për autoritetin) ose bashkëveprues. Në rastin e fundit, prindërit respektojnë vullnetin e fëmijës, por në të njëjtën kohë priren të përcjellin rëndësinë e bashkëpunimit dhe të vendosin rregulla.

Sjellja e duhur

Modeli bashkëveprues i prindërve duhet të preferohet mbi dy të tjerët. Është pikërisht ky stil i fundit, në fakt, që përkthehet në rezultate më të mira për zhvillimin e fëmijëve: pavarësi më e madhe, pjekuri psiko-sociale, bashkëpunim me bashkëmoshatarët dhe të rriturit dhe performancë më të mirë akademike. Për shembull, ndjeshmëria dhe mendueshmëria e nënës shoqërohet me sjellje pozitive të lojës, aftësi më të mëdha gjuhësore dhe rritje të aftësive shoqërore tek fëmijët me sindromën Daun dhe me ndërveprim më pozitiv shoqëror tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit dhe vonesa në zhvillim.

“Prindërimi pozitiv” i mëson fëmijët, veçanërisht fëmijët me defiçite zhvillimore, të bëhen më të pavarur dhe bashkëpunues. Studiuesit paraqesin identitetin e prindit “model”, i cili është prindi autoritar, i cili është ai që respekton vullnetin e fëmijës, por gjithashtu tenton të përcjellë rëndësinë e bashkëpunimit dhe vendosjen e rregullave.

Add Your Comment