Fakte dhe mite për zhvillimin e femijëve dygjuhësh (bilingualë)

Hulumtimet mbi përfitimet e dygjuhësisë është vazhdimisht në rritje. Të bëhesh dygjuhësh i ndihmon fëmijët të mbajnë lidhje të forta me të gjithë familjen, kulturën dhe komunitetin e tyre – pjesë kyçe të një fëmije që zhvillon identitetin e tij/saj. Megjithatë, disa keqkuptime të mëdha rreth mësimit të dy gjuhëve vazhdojnë.

Këtu janë disa nga mitet e zakonshme që prindërit mund të kenë dëgjuar – dhe të kenë vendosur të drejtën:

Miti: Ekspozimi i foshnjave dhe të vegjëlve në më shumë se një gjuhë mund të shkaktojë vonesa në zhvillimin e të folurit ose gjuhës së tyre.

Fakt: Pikat e zhvillimit para-gjuhësor janë të njëjta në të gjitha gjuhët. Ashtu si fëmijët e tjerë, shumica e fëmijëve dygjuhësh flasin fjalët e tyre të para në moshën një vjeçare (d.m.th., mama, baba). Në moshën dy vjeçare, shumica e fëmijëve dygjuhësh mund të përdorin fraza me dy fjalë (d.m.th., topi im, jo lëng). Këto janë të njëjtat momente zhvillimi për fëmijët që mësojnë vetëm një gjuhë. Një fëmijë dygjuhësh mund të përziejë pjesë të një fjale nga një gjuhë me pjesë nga një gjuhë tjetër. Ndërsa kjo mund ta bëjë më të vështirë për të tjerët të kuptojnë fëmijën, nuk është një reflektim i zhvillimit jonormal ose i vonuar. Numri i përgjithshëm i fjalëve (shuma e fjalëve nga të dyja gjuhët që fëmija po mëson) duhet të jetë i krahasueshëm me numrin e përdorur nga një fëmijë në të njëjtën moshë që flet një gjuhë.

Miti: Të folurit e dy gjuhëve me një fëmijë mund të shkaktojë një çrregullim të të folurit ose gjuhës.

Fakt: Nëse një fëmijë dygjuhësh ka probleme me të folurin ose gjuhën, ai do të shfaqet në të dyja gjuhët. Megjithatë, këto probleme nuk shkaktohen nga mësimi i dy gjuhëve. Dygjuhësia nuk duhet të përdoret pothuajse kurrë si shpjegim për çrregullimin e të folurit ose të gjuhës.

Miti: Mësimi i dy gjuhëve do ta ngatërrojë fëmijën tuaj.

Fakt: Disa fëmijë dygjuhësh mund të përziejnë rregulla gramatikore herë pas here, ose mund të përdorin fjalë nga të dyja gjuhët në të njëjtën fjali (d.m.th., “dua më shumë juice” [Dua më shumë lëng]). Kjo është një pjesë normale e zhvillimit dygjuhësh dhe nuk do të thotë se fëmija juaj është i hutuar. Zakonisht nga mosha 4 vjeç, fëmijët mund të ndajnë gjuhët e ndryshme, por mund t’i përziejnë të dyja gjuhët në të njëjtën fjali me raste. Ata në fund do të mësojnë t’i ndajnë të dyja gjuhët në mënyrë korrekte.

Miti: Fëmijët me çrregullime të përpunimit të të folurit ose gjuhës mund të kenë më shumë vështirësi të mësojnë një gjuhë të dytë.

Fakt: Fëmijët me çrregullime të të folurit dhe gjuhës mund të kenë më shumë vështirësi në mësimin e një gjuhe të dytë, por hulumtimet tregojnë se shumë mund ta bëjnë këtë me sukses.

Miti: Fëmijët dygjuhësh do të kenë probleme akademike sapo të fillojnë shkollën.

Fakt: Ambjenti shkollor që u përshtatet më së miri fëmijëve dygjuhësh varet nga mosha e fëmijës. Hulumtimet tregojnë shumë avantazhe akademike të të qenit dygjuhësh, duke përfshirë aftësitë superiore për zgjidhjen e problemeve dhe shumë detyra, si dhe rritjen e fleksibilitetit kognitiv.

Miti: Nëse një fëmijë nuk mëson një gjuhë të dytë kur është shumë i vogël, ai ose ajo nuk do të flasë kurrë rrjedhshëm.

Fakt: Edhe pse dritarja ideale e mësimit të gjuhës është gjatë viteve të para të jetës – periudha më e shpejtë e zhvillimit të trurit – fëmijët më të rritur dhe të rriturit mund të vazhdojnë të flasin rrjedhshëm një gjuhë të dytë.

Miti: Nëse një fëmijë nuk flet njësoj rrjedhshëm të dyja gjuhët, ai ose ajo nuk është vërtet dygjuhësh.

Fakt: Shumë njerëz që janë dygjuhësh kanë një gjuhë dominuese, e cila mund të ndryshojë me kalimin e kohës, varësisht nga sa shpesh përdoret gjuha. Vetëm për shkak se dikush nuk flet rrjedhshëm të dyja gjuhët nuk do të thotë se ai ose ajo nuk është dygjuhësh. Përdorimi dhe praktikimi i rregullt i komunikimit verbal, së bashku me shkrimin dhe leximin, do t’i ndihmojë fëmijët (dhe të rriturit) të ruajnë gjuhën e tyre të dytë për një kohë të gjatë.

Add Your Comment