• A shfaq mungesë bindjeje dhe bashkëpunimi? • A ka vështirësi për të ndjekur rregullat e normat? • A shfaq sjellje kundërshtuese pa shkak?

Keni ndonjë pyetje/cështje tjetër që do të donit të diskutonit me një terapiste?

A ka kaluar fëmija ndonjë ngjarje traumatike?

A shfaq vështirësi në ndjekjen e ritmit të bashkëmoshatarëve në klasë?

Si mund ta presë fëmija hyrjen në kopësht/në klasën e parë?