• A shfaq mungesë bindjeje dhe bashkëpunimi? • A ka vështirësi për të ndjekur rregullat e normat? • A shfaq sjellje kundërshtuese pa shkak?

Një vlerësim psikologjik i plotë me qëllim eksplorimin dhe hulumtimin e një sërë aspektesh për të kuptuar dinamikat dhe arsyet e sjelljeve të caktuara.

Për ngjarje stresante/traumatike/humbje, vështirësi në përshtatje/socializim.

Interaktivitet sa më i mirë

Për çrregullimet e neurozhvillimit; të spektrit të autizmit, crregullimet e të nxënit, crregullimin e vëmendjes me/pa hiperaktivitet.

Këshillim për një prindërim sa më të shëndetshëm

Keni ndonjë pyetje/cështje tjetër që do të donit të diskutonit me një terapiste?

A ka kaluar fëmija ndonjë ngjarje traumatike?

A shfaq vështirësi në ndjekjen e ritmit të bashkëmoshatarëve në klasë?

Si mund ta presë fëmija hyrjen në kopësht/në klasën e parë?